Adresář neziskovek Jak založit nadaci, nadační fond 28. 11. 2022

Nadace a nadační fond jsou právnické osoby patřící do skupiny fundací. Jedná se sdružení majetku určeného ke konkrétnímu účelu. Jsou buď veřejné prospěšné (slouží k podpoře obecného blaha), soukromé (slouží k podpoře určité skupiny osob), anebo kombinace obojího (dobročinné fondy). Nadační jmění je zapsáno v nadačním rejstříku a smí být tvořeno pouze peněžitými prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi nebo majetkovými hodnotami, které mají předpoklad trvalého výnosu, přičemž musí mít hodnotu minimálně 500 000 Kč. Nadační fondy nejsou na rozdíl od nadací trvalého charakteru.

Může je založit jak fyzická, tak i právnická osoba. Jsou zakládány tzv. zakládací listinou, která musí mít u nadací podobu notářského zápisu (u nadačního fondu je to doporučeno) nebo popřípadě pořízením pro případ smrti.

Musí obsahovat následující:

Do pořízení pro případ smrti je pak podle občanského zákoníku nutno uvést následující údaje:

Fundace musí mít alespoň tříčlennou správní radu a tříčlennou revizní komisi (popř. revizora), další orgány jsou dobrovolné. Fundace, stejně jako ostatní neziskové organizace, vznikají až zápisem do veřejného rejstříku. Stejně jako u ostatních může provozovat vedlejší hospodářskou činnost, ovšem její výnos musí být použit k účelům fundace.

Založení i zrušení fundace je již pro běžnou fyzickou osobu velmi náročné a doporučuje se komunikovat vznik takové neziskové organizace s odborníky.