Adresář neziskovek Jak založit spolek 28. 11. 2022

Spolek je samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem. Účelem spolku mohou být vzájemně prospěšné cíle, tedy jen pro členy spolku anebo veřejně prospěšné cíle (pro veřejnost), popřípadě cíle smíšené. K založení spolku se mohou rozhodnout minimálně tři osoby se stejným zájmem. V první řadě je třeba přijmout stanovy spolku a k tomu může dojít dvěma různými způsoby.

Sepsání stanov je třeba věnovat velkou pozornost. Můžete se inspirovat stanovami jiných organizací, ale není výhodné je bezmyšlenkovitě přebírat. Stanovy spolku musí obsahovat minimálně tyto údaje:

Spolek vzniká až zápisem do veřejného spolkového rejstříku. Návrh na zápis podávají buď zakladatelé, nebo osoba určená ustavující schůzí, a to místně odpovídajícímu rejstříkovému soudu, tzn. Krajskému soudu, inteligentní formulář pro podání návrhu zápisu najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti. Formulář následně vytisknete a společně s přílohami zašlete v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem zakladatelů, nebo osoby pověřené podáním návrhu ustavující schůzí. Návrh lze podat též prostřednictvím datové schránky či elektronicky (opatřený elektronickým podpisem).

Nezbytné přílohy:

Za zápis spolku do spolkového rejstříku se nehradní žádný soudní poplatek.