Adresář neziskovek Jak založit ústav 28. 11. 2022

Ústav je právnická osoba ustanovená za účelem provozování společensky nebo hospodářsky prospěšné činnosti, přičemž využívá jak své osobní složky (lidé), tak i složky majetkové (kapitál). Jedná se o hybrid mezi korporacemi (spolky) a fundacemi (nadační fondy, nadace). Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek. Ústavy jsou vhodné k poskytování různých druhů veřejně prospěšných služeb.

Ústav se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti. Ústav stejně jako spolek vzniká až zápisem do veřejného rejstříku. K podání návrhu zápisu do rejstříku ústavů se používá též Inteligentní formulář ZDE. K založení ústavu je třeba minimálně čtyř osob – ředitele a minimálně tří členů správní rady.

K žádosti je třeba přiložit:

Založení ústavu je osvobozeno od soudního poplatku.