Dotace a granty Adresář neziskovek Průběžná výzva k podávání přihlášek na členy a náhradníky z neziskového sektoru do 2 pracovních týmů IROP a dalších těles 15. 9. 2023

Dotace a granty

Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání přihlášek na členy a náhradníky do 2 pracovních týmů Integrovaného regionálního programu 2021-2027 za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace a dalších těles. 

1/ INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ PROGRAM (IROP)

Pracovní týmy IROP pro období 2021–2027 se významnou měrou podílejí na provádění IROP. Jejich úlohou je především projednávání návrhů harmonogramu výzev, obsahu výzev (alokace, parametry), kritérií hodnocení, specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh, návrhů změn programového dokumentu v částech relevantních k danému pracovnímu týmu apod. Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj https://irop.mmr.cz/cs/ a Programovém dokumentu IROP 2021-2027 jsou uvedeny konkrétní oblasti podpory, na které je IROP v tomto období zaměřen.

Konkrétně je otevřena možnost nominací na členy a náhradníky do následujících 2 pracovních týmů:

Z pěti hlavních cílů budou následující tři bezprostředně dosahovány s přispěním SC 1.1 IROP: • 1. Uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy, • 3. Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu, • 5. Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy.

Také je otevřena možnost nominací na náhradníky do následujících 3 pracovních týmů:

2/ OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE (OP ST)

Otevřena je i možnost nominací na náhradníky do následujících 4 pracovních skupin:

Více informací o činnosti a složení pracovních skupin naleznete na webových stránkách https://opst.cz/o-programu/tematicke-pracovni-skupiny/.

3/ OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST + (OPZ+)

Dále je zde možnost předkládat nominace na náhradníka do monitorovacího výboru OPZ+. Více informací je k nalezení na webových stránkách https://www.esfcr.cz/monitorovaci-vybor-opz-plus.

4/ OPERAČNÍ PROGRAM FONDU PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST A OPERAČNÍ PROGRAM NÁSTROJE PRO FINANČNÍ PODPORU SPRÁVY HRANIC A VÍZOVÉ POLITIKY (OP FVB a OP NSHV)

Je možno předkládat nominace na náhradníka do monitorovacího výboru OP FVB a OP NSHV. Informace o obsahu programů je možné nalézt na https://www.mvcr.cz/fondyeu/o-programech.aspx .

5/ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP)

Dále je otevřená možnost obsadit pozici hosta v Tematické pracovní skupině OP ŽP 2021–2027 pro SC 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou. Pracovní skupina se zejména podílí na tvorbě strategického zaměření OP ŽP 2021–2027 a na nastavení kritérií hodnocení, projednává výsledky ukončených výzev a podílí se na přípravě podkladů pro jednání s Evropskou komisí. Informace o pracovních skupinách jsou na https://opzp.cz/files/documents/storage/2022/07/21/1658392579_PD%20OP%C5%BDP%202021-2027_verze_1.1.pdf.

6/ NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO)

Otevřena je také možnost nominací na člena a náhradníkado Podvýboru NPO pro územní dimenzi a na pozici náhradníka v Podvýboru NPO pro podnikání. Informace je možné nalézt na https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni, kde jsou uvedeny i zápisy z výborů.

Zástupci NNO, resp. RVNNO, tak budou mít přístup k materiálům, které s programy souvisejí, budou mít možnost uplatnit svou odbornost v oblastech a tématech, ve kterých pracují, uplatnit své zkušenosti z praxe, sdílet získané informace s dalšími spolupracujícími organizacemi a zapojit se do rozhodování o využití financí z EU fondů Je to i příležitost pro rozšíření svých kontaktů na další resorty a znalostí o fungování financování z EU.

Kritéria pro výběr kandidátů na člena:

Vámi doručená kandidatura musí obsahovat:

  1. Přihlašovací formulář včetně motivačního dopisu
  2. Doporučení střešní nestátní neziskové organizace (NNO)/ sítě NNO (příloha č. 1)
  3. Profesní životopis (příloha č. 2)

Nominační formulář včetně příloh zasílejte průběžněprostřednictvím datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo e-mailem na posta@vlada.cz. Do předmětu datové či e‑mailové zprávy uveďte „Nominace za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace“.

O výběru kandidátů rozhodnou členové RVNNO za neziskový sektor na základě doporučení Výboru pro EU RVNNO, jež vyhodnotí přijaté přihlášky dle výše uvedených kritérií.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Hanu Fungačovou, tajemnici Výboru pro Evropskou unii RVNNO, a to prostřednictvím e­mailu: fungacova.hana@vlada.cz.