Dotace a granty Adresář neziskovek Výzva č. 31_24_113 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti 25. 1. 2024

Dotace a granty

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem této výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny (komunitní služby pobytové, ambulantní a terénní) prostřednictvím transformace stávajících pobytových zařízení a náhrady stávajících zařízení prostřednictvím nově vybudovaných služeb.

Jedná se tedy o výzvu k předkládání projektů s cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních kolektivního typu. Díky této výzvě mohou stát, kraje, obce a další subjekty, které pobytová zařízení pro děti zřizují, vybudovat síť pobytových zařízení komunitního typu a zároveň posílit síť dostupných terénních a ambulantních sociálních služeb pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím transformace stávajících zařízení či nově vybudovanou službou. 

Podporované aktivity:

Oprávnění žadatelé:

Webové stránky programu:https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_24_113-rozvoj-a-modernizace-sluzeb-komunitniho-typu-pro-ohrozene-deti-vybudovani-a-renovace-infrastruktury-pobytove-pece-o-deti
Zaměření výzvy:Sociální podnikání, sociální služby, sociální začleňování, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina:Děti, mládež, neziskové organizace, sociálně potřební
Místní působnost:Celá ČR
Poslední aktualizace:23.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:31.12.2024 
Finanční alokace výzvy:469 600 000 Kč