Adresář neziskovek O neziskovkách 12. 8. 2022

Co jsou to ty neziskovky?

S pojmem neziskovka se dnes, hlavně v médiích, setkáváme stále. Co vlastně znamená? Neziskovka neboli nezisková organizace je organizace, která nevykazuje zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele, ale uplatňuje ho ke svému chodu, rozvoji a naplnění svého poslání. Finance mohou být tedy použity například na propagaci, pronájem kanceláře či na mzdy zaměstnanců, nikoliv k osobním účelům výše zmíněných. Neziskové organizace mohou vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, ale jen za účelem financování své hlavní činnosti. 

A k čemu jsou dobré?

Neziskové organizace mají celou řadu velmi různorodých účelů. Pro jednoduchost si je můžeme rozdělit na několik typů.

Příznačné pro naši kotlinu jsou zájmové organizace. Jsme národem zahrádkářů, turistů, rybářů i nadšených sportovců a není proto divu, že organizace sdružující lidi se společným zájmem jsou u nás zdaleka nejpočetnější. Patří sem například sportovní kluby, zahrádkářské a rybářské spolky atd.

Nadace a nadační fondy jsou organizace filantropické. Jejich zásluhou jsou financovány veřejně prospěšné projekty. Starají se o to, aby se finance od štědrých dárců dostaly tam, kde je nejvíce potřebují.

Speciálním typem jsou advokační organizace. Bojují za práva vymezených skupin či vybraných veřejných zájmů. Patří mezi ně jak lidskoprávní, ekologické a protikorupční organizace, tak ochránci práv spotřebitelů.

A v neposlední řadě jsou tu organizace servisní. Sem patří všechny zdravotnické, humanitární, sociální, kulturní, charitativní a vzdělávací organizace.

Veřejnoprávní nebo nevládní?

To záleží na tom, kdo je zřizovatelem dané organizace. Je-li to veřejnoprávní subjekt, tedy stát, kraj či obec, jedná se o veřejnoprávní neziskovou organizaci a těmi jsou například příspěvkové organizace. Školy, muzea, knihovny nebo divadla patří právě do této kategorie.

Nestátní (nevládní) neziskové organizace (NNO) není zřízena veřejnoprávním subjektem. Je to organizace samosprávná a nezávislá. Často se setkáte i s označením NGO – „non-governmental organization“. Naše činnost je zaměřena právě na tyto organizace.

Jaké jsou právní formy NNO?

Právních forem neziskových organizací je mnoho, ale mezi ty nejčastější patří:

Právní forma NNO se odvíjí od účelu, ke kterému slouží. Zájmové organizace bývají zapsanými spolky. Nadace a nadační fondy, jak již bylo řečeno, jsou organizace filantropické. Obecně prospěšné společnosti a ústavy bývají zpravidla servisní organizace.

Jak založit nevládní neziskovou organizaci

Než se pustíte do zakládání NNO je třeba si ujasnit pár věcí. Není až tak těžké NNO založit, ale udělat to tak, aby naplňovala své poslání, fungovala ekonomicky i lidsky, nabízela kvalitní služby a byla přitažlivá pro dárce, to už je složité. Nejprve se podívejte ve svém okolí, zda nenajdete organizaci s podobným účelem. Nechte se inspirovat, neváhejte se ptát. Zjistěte, zda už vaše vize nenaplňuje jiná neziskovka, ve které byste se mohli stát členem a rozvinout svůj zájem tam. Když zjistíte, že existuje pomyslná „díra na trhu“ můžete začít uvažovat nad založením nové NNO.

V další fázi je třeba si rozmyslet následující:

V neposlední řadě je třeba vybrat typ organizace, který bude nejlépe sloužit vámi stanoveným cílům.

Jak založit různé formy NNO

Jak založit spolek?

Jak založit ústav?

Jak založit nadaci, nadační fond?

Jak zrušit nevládní neziskovou organizaci

Stávající legislativa se snaží ve věci zrušení neziskových organizací vycházet vstříc. Je to z toho důvodu, že dřívější poplatky spojené se zánikem NNO vedly k tomu, že veřejný rejstřík je plný již neaktivních organizací (odhaduje se až 60 000). V případě, že není organizace zatížena dluhy, ani nevlastní žádný majetek, je zrušení jen pouhou formalitou. Nejprve dochází k zrušení organizace, následuje její likvidace a až potom zánik spojený s vymazáním z veřejného rejstříku.

Rozhodne-li se organizace dobrovolně pro své zrušení postupuje takto:

Organizaci lze samozřejmě zrušit i nedobrovolně, soudním rozhodnutím. Dochází k tomu primárně z důvodu nefunkčnosti organizace V tomto případě stanovuje likvidátora soud. Návrh na zrušení organizace může podat osoba, která osvědčí právní zájem (např. člen organizace).

Účetnictví a daně

Dle Zákona o účetnictví je každá právnická osoba povinna vést účetnictví. Ani neziskové organizace nejsou žádnou výjimkou. Častým dotazem bývá, zda je lepší vést jednoduché nebo tzv. podvojné účetnictví. Na tento problém nám odpovídá výše zmíněný zákon. Aby nezisková organizace mohla vést jednoduché účetnictví je nutné, aby splnila následující podmínky:

Pro ostatní spolky, fundace a ústavy je povinnost vést účetnictví podvojné, dnes označované jednoduše pojmem účetnictví.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Další základní otázkou je, zda jsou neziskové organizace plátci DPH. Této problematice se věnuje pro změnu Zákon o dani z přidané hodnoty. Pokud neziskové organizace uskutečňují ekonomickou činnost, jsou plátci DPH. Ekonomickou činností je většina činností spojených s příjmem, s výjimkou:

Druhým faktorem ekonomické činnosti je její soustavnost. Do ekonomických činností tedy nespadají jednorázové akce typu vstupného na benefiční koncert, poplatku za kurz, pronájmu prostor atd., pokud nejsou tyto činnosti opakovány. Přesná definice soustavnosti ale není v zákoně uvedena.

Z plátcovství DPH jsou také vyjmuty organizace, jejichž obrat nedosahuje ve dvanácti po sobě jdoucích měsících jednoho milionu korun.

Potřebujete více informací?

Právní aspekty, zejména zakládání neziskové organizace, jsou velmi rozsáhlé. Pokud zde nenaleznete dostačující informace, poraďte se s našimi odborníky ⟶